Hallo 15

Nj - opakování na prázdniny

OPAKOVÁNÍ NA PRÁZDNINY

Odpovězte na otázky

Wie heißt du?                      ...........................................

Woher kommst du?            ...........................................

Wie geht es dir?                  ...........................................

Wie alt bist do?                    ...........................................

Wer ist das?                         ...........................................

 

Odpovězte na otázky a mluvte o svých sourozencích

 Wie heißt er/sie?                 ...........................................

Woher kommt er/sie?         ...........................................

Wie geht es ihm/ihr?          ...........................................

Wie alt ist er/sie?                 ...........................................

Wer ist das?                         ...........................................

 

Doplňte neurčitý a určitý člen k podstatným jménům

Tag

Herr

Party

Mädchen

Frau

Freund

Fräulein

Schwester

 

Doplňte vhodný člen

1) Da ist .............. Mädchen.

2) ........... Mädchen heißt Anna.

3) Lernst du.................Deutsch?

4) Sie arbeiten in ...............Hamburg.

5) wie findet ihr ..................Prag.

6) Jetzt kommt in ................Passau.

7) Herr lebt in ...........Paris.

8) Kennst du ................. Fräulein Wolf?

 

Procvičujte sloveso HABEN

1) mám - Zeit

2) mají - ein Hobby

3) ? máš - ein Klavier

4) ? máte (vy) - ein Kind?

5) máme - eine Tochter

6) má (on) - eine Praxis

7)? máte (vy) - Geschwister

8) ? má (ona) - ein Freund

 

Doplňte tvar přivlastňovacího zájmena k zájmenu osobnímu

Ich

Du

Er

Sie

Es

Wir

Ihr

Sie

 

Utvořte množné číslo k následujícím podstatným jménům

Der Freund

Der Junge

Der Apfel

Die Orange

Der Elefant

Das Mädchen

Der Hund

Die Oma

Die Mutter

Das Hobby

Hallo 14

Nj - množné číslo + sloveso mít

MNOŽNÉ ČÍSLO + SLOVESO MÍT

 

Wie viel, wie viele kolik
Wie viele Hunde hast du? Kolik máš psů?
Ich habe zwei Hunde. Mám dva psy.

Zeptejte se nás na dalších pět podstatných jmen z předchozích lekcí nebo nových slovíček dle vašeho výběru...

Hallo 13

NJ - množné číslo

MNOŽNÉ ČÍSLO

Množné číslo tvoříme pomocí nulové koncovky a pomocí koncovek -e, -(e)n, -er, -s.

Členu určitému v čísle jednotném (der, die, das) odpovídá v čísle množném člen určitý die, který je společný pro všechny tři rody.

Podstatná jména se členem neurčitým v čísle jednotném (ein, eine, ein) stojí v čísle množném se členem nulovým, tj. bez členu.

Podívejte se znovu na tabulku příkladů... poznáváte nějaká podstatná jména z předchozích lekcí? Uměli byste si přeložit i ostatní? Vyberte si nejméně 5 nových podstatných jmen a naučte se je v jednotném i množném tvaru...

Hallo 12

Opakujeme s rodinou 2

Hallo 11

Opakujeme s rodinou

Hallo 10

Slovíčka RODINA

UČÍME SE SLOVÍČKA

rodina / die Familie

die Mutter matka die Oma  babička 
die Mutti mamka  der Großvater  dědeček
der Vater otec  der Opa  dědeček
der Papi taťka  die Tante  teta
der Bruder bratr  der Onkel   strýc
die Schwester sestra  der Cousin   bratranec
die Großmutter babička  die Cousine  sestřenice

 

Vybarvi obrázek a popiš jednotlivé členy rodiny.

Hallo 9

Sloveso HABEN

SLOVESO MÍT

(haben)

 

Časování slovesa mít

 1. Ich habe                                           1.         Wir haben
 2. Du hast                                             2.         Ihr habt
 3. Er/sie/es hat                                     3.         Sie haben/ sie haben

Např.              Ich habe einen Hund.                   Wir haben einen Hund.

                       Du hast einen Hund.                     Ihr habt einen Hund.

                       Er hat einen Hund.                       Sie haben einen Hund. 

 

Otázku tvoříme zámenou podmětu s přísudkem.

Např.              Hast du einen Hund?

                       Hat sie einen Hund?

                       Haben sie einen Hund?              

 

 Zápor tvoříme přidáním záporky NICHT za sloveso.

Např.              Ich habe nicht einen Hund.

                       Du hast nicht einen Hund.

                       Wir haben nicht einen Hund.

 V němčině existují 4 pády, podle nichž se skloňuje člen ve větě:

 

Zeptejte se a podle skutečnosti odpovězte.

 1. Máš kočku?
 2. Má (ona) kamaráda?
 3. Mají jablko?
 4. Máte dívku?
 5. Má (on) kachnu?

 

Hallo 8

Němčina - členy 2 (pokračování)

ČLEN

pokračování

 

Neurčitý člen ein, eine, ein používáme pouze s jednotným číslem.

Určitý člen der, die, das se pojí s jednotným i množným číslem.

Určitý člen se nepoužívá: 

 1. s vlastními jmény
 2. s názvy měst a některých států (Stuttgart, Tschechien, Deutschland)
 3. tituly
 4. názvy povolání v přísudku

 

 1. Ich bin Thomas.                                                  Jsem Thomas./Jmenuji se Thomas.
 2. Er kommt aus Berlin.                                          On pochází z Berlína.

             Er ist aus Deutschland.                                    On je z Německa.

 1. Woher sind Sie, Herr Schmitz?                          Odkud jste pane Schmitz?

 

                                               ALE   

 

 1.                    -                                                          -

 2. Er kommt aus Č. Budějovice.                          On pochází z Č. Budějovic.

           Er ist aus der Tschechischen Republik.          On je z České republiky.

 1. Der Junge ist aus Stuttgart.                             Ten chlapec je ze Stuttgartu.

Hallo 7

Němčina - členy

Doplňte člen k obrázkům

ČLEN

V němčině stojí před podstatným jménem člen a to člen určitý nebo neurčitý.

Neurčitý člen ein, eine, ein označuje osoby a věci, které jsou zatím neznámé, nezmíněné. Do češtiny se někdy překládá jako nějaký, jeden.

Např.              Ein Junge

                        Eine Orange

                        Ein Elefant

Určitý člen der, die, das označuje osoby a věci, o kterých jsme se již zmínili.

Nová slovíčka

Der Junge chlapec, kluk
Das Mädchen dívka, holka
Der Hund pes
Der Apfel jablko
Die Orange pomeranč
Der Elefant slon

 

Hallo 6

Umíme se zeptat

....ale i ...

 

Wie heißt er?              /         Wie heißt sie?

Woher kommt er?    /           Woher kommt sie?

Wie geht es ihm?    /            Wie geht es ihr?

Wie alt ist er?           /            Wie alt ist sie?

 

...UMĚLI BYSTE I ODPOVĚDĚT?

 

Zodpovězte všechny otázky a pošlete nám vaše odpovědi...

 

A abychom si procvičili číslovky z předchozích lekcí, ještě si zazpíváme.

 

EIN, ZWEI, DREI,

VIER, FÜNF,SECHS,

SIEBEN, ACHT, NEUN,

 

ZEHN, NEUN, ACHT,

SIEBEN, SECHS, FÜNF,

VIER, DREI, ZWEI,

Hallo 5

Číslovky 2

 

Wie alt bist du? Kolik je ti let?
alt starý
Ich bin acht Jahre alt Je mi osm let.
Er ist zwei. Jsou mu dva.

Hallo 4

Číslovky 1

Zpívejte s námi

 

Fünf kleine finger

Ein kleine finger,

Zwei kleine finger,

Drei kleine finger,

Ein, zwei, drei, vier, fünf.

 

Ein kleine finger,

Zwei kleine finger,

Drei kleine finger,

Ein, zwei, drei, vier, fünf.

 

Ein, zwei, drei, vier, fünf.

 

Ein, zwei, drei, vier, fünf.

 

Nová slovíčka k písničce

Kleine klaine malý
Finger fɪŋə prst

Hallo - opakování

Seznamujeme se_opakování

Ich bin Já jsem Wir sind My jsme
Du bist Ty jsi Ihr sind Vy jste
Er / sie / es ist On / ona / to je sie sind Oni jsou
    Sie  sind Vy jste (vykání)

 

ICH
DU Ty
ER On
SIE Ona
ES To, ono
WIR My
IHR Vy
SIE/SIE Oni / Vy (vykání)

 

Wie heißt du? Ich bin David. Er ist David. Sie ist Tess.
Jak se jmenuješ? Já jsem David. On je David. Ona je Tess.

 

Woher kommst du? Ich bin aus der Tschechischen Republik. Odkud jsi? Jsem z České republiky.

 

Er ist  aus England. (on) Je z Anglie.
Sie ist aus Deutschland. (ona) Je z Německa.

Hallo 3

Seznamujeme se 3

Nová slovíčka

Woher kommst du? Odkud jsi?
woher  odkud
aus z
Ich komme (bin) aus... já jsem (pocházím) z...
Er kommt (ist) aus... on je (pochází) z ...
Sie kommt (ist) aus...  ona je (pochází) z ...
(der) Freund  kamarád

 

(das) England  Engländer  Anglie angličan
die Tschechische Republik Tscheche Česká republika  čech
(das) Deutschland Deutsche  Německo  němec
die Slowakei  Slowakei  Slovensko slovák
(das) Italien  Italiener    Itálie ital
(das) Frankreich Französe Francie francouz

 

Hallo 2

Seznamujeme se 2

Vybarvěte si pejska

Nová slovíčka

Wie geht es dir? [vi: ge:t es dir]   Jak se máš?
Danke, gut.    Dobře, děkuji.
Danke, es geht mir gut.  [danke es ge:t mir gut]  Děkuji, mám se dobře.
danke   děkuji
gut      dobře, dobrý
Wie geht es Tess?    Jak se má Tess?
Es geht ihr gut.  [es ge:t i:r gut]   Má se dobře.
sehr  [ze:r]  velmi
glücklich  [glyklich]  šťastný, veselý
der Hund  [hund]  pes
Schau mal!   [šau mal] Podívej!
Ja, sie ist.   [ja,zi: ist]  Ano, (to) je.

 

Hallo 1

Seznamujeme se 1

 

Nová slovíčka

Hallo.   ahoj
Wie heißt du? [wi: haist du:]   Jak se jmenuješ?
Ich heiße...  [ich haise]   Jmenuji se...
Ich bin...    Já jsem...
Und   a
Wer ist das?   Kdo je to?
Das ist...    Toto je...
Das ist mein Hund  [das ist main hund]  Toto je můj pes

 

Zazpívejte si s námi písničku ' Wie heißt du'

Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du?

Ich heiße Lukas.

 

Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du?

Ich heiße Lina.

 

Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du?

Ich heiße Anna.

 

Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du?

Ich heiße Tim.

 

Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du?

Ich heiße Sarah.

 

Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du?

Ich heiße Thomas.

  

Nejbližší akce

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat