Hello 15

Aj- opakování na prázdniny

OPAKOVÁNÍ NA PRÁZDNINY

Odpovězte na otázky

 What's your name?            ...................................................

Where are you from?         ...................................................

How are you?                      ...................................................

How old are you?                ...................................................

Who is this?                         ...................................................

 

Odpovězte na otázky a mluvte o svých sourozencích

 What's his/her name?        ...................................................

Where is he/she from?      ...................................................

How is he/she?                   ...................................................

How old is he/she?             ...................................................

Who is this?                         ...................................................

 

Doplň neurčitý člen

1)  Lucy has …. dog.

2)  Let's sing … song.

3)  Emily needs … new desk in her room.

4)  I need … blue pen.

5)  Ben has … old bike.

6)  Peter has … aunt in Berlin.

7)  We listen to … English CD.

8)  She has … exercise book in her school bag.

9)  The speed of this car was 160 miles … hour.

10)  They finished … unit.

 

Doplň určitý člen kde je třeba

1) My grandmother likes….. flowers very much.

2) I love….. flowers in your garden.

3) See you on ……Wednesday.

4) My brother always listens to……. radio in the morning.

5) His aunt goes to work by….. bus.

 6) Don't be late for …..school.

7) Listen! Her sister is playing …..trumpet.

8) We often see our cousins over….. Easter.

9) My father has never been to …..Alps before.

10) What about going to Australia in….. February?

 

Doplňte správný tvar slovesa HAVE GOT

1) My sister ......................a dog.

2) We .......................a new house.

3) He ......................many toys.

4) Her friends..............................two children.

5) I...............................an apple.

6) ..............you.................a son?

7) .................she.................a brother?

8) ................they.................a young uncle?

9)................your parents.................any friends?

10)...........he.............a grandfather?

 

Doplňte správné přivastňovací zájmeno

1) What is ..............name? My name is John.

2) Is this your book? Yes, it is .........book.

3) How old is his sister? .........is 25 years old.

4) Who is this boy? ...........is ...........brother.

5) How are ............parents? They are fine.

 

Utvořte množné číslo k následujícím podstatným jménům

 Book

Phone

Boy

Girl

Uncle

Family

Dog

Watch

Child

Toy

Hello 14

Aj - množné čislo + sloveso mít

MNOŽNÉ ČÍSLO + SLOVESO MÍT

 

How many [haʊmeni] kolik
How many dogs have you got?   Kolik máš psů?
I have two dogs.   Mám dva psy.

Zeptejte se nás na dalších pět podstatných jmen z předchozích lekcí nebo nových slovíček dle vašeho výběru...

Hello 13

Aj - množné číslo

MNOŽNÉ ČÍSLO

 

Utvořte množné číslo k následujícím podstatným jmenům:

mother              brother            aunt           grandmother         cousin          mum        grandfather  dad          uncle            grandma             sister             grandpa         father  

 

 Slovíčka:

Watch    [wɒtʃ]  hodinky
Boss   [bos]  šéf, vedoucí
Family    [fæmli]    rodina
Daisy  [deizi]   sedmikráska
Toy   [toi]    hračka

 

 

Hello 12

Opakujeme s rodinou 2

Hello 11

Opakujeme s rodinou

 

Hello 10

Slovíčka RODINA

 UČÍME SE SLOVÍČKA

rodina / family

Mother [maðə] matka
Mum [mam] mamka
Father [fa:ðə]   otec
Dad [dæd] taťka
Brother [braðə] bratr
Sister [sistə]   sestra
Grandmothe [grændmaðə babička
Grandma           [grændma]         babička
Grandfather [grændfa:ðə]   dědeček
Granddad [grænddæd] dědeček
Aunt [a:nt] teta
Uncle [aŋkəl] strýc
Cousin [kazən] sestřenice

 

Vybarvi obrázek a popiš jednotlivé členy rodiny.

 

Hello 9

Sloveso HAVE GOT

SLOVESO MÍT

(to have got)

 

  Časování slovesa mít

 1. I have                                                1.         We have
 2. You have                                           2.         You have
 3. He/she/it has                                     3.         They have

 

 Např.             I have a dog.                        We have a dog.

                      You have a dog.                 You have a dog.

                     He has a dog.                      They have a dog.

 

Otázku tvoříme zámenou podmětu s přísudkem a používame celý tvar slovesa mít - tedy HAVE GOT.

 Např.              Have I got a dog?                Have we got a dog?

                        Have you got a dog?          Have you got a dog?

                        Has she got a dog?            Have they got a dog?

 

 Zápor tvoříme přidáním záporky NOT k celému tvaru slovesa mít.

 Např.              I haven't a dog.                    We haven't a dog.

                        You haven't a dog.             You haven't a dog.

                        He hasn't a dog.                  They haven't a dog.

 

Zeptejte se a podle skutečnosti odpovězte.

 1. Máš kočku?
 2. Má (ona) kamaráda?
 3. Mají jablko?
 4. Máte dívku?
 5. Má (on) kachnu?

 

Hello 8

Angličtina - členy 2 (pokračování)

ČLEN

pokračování

 

Neurčitý člen a, an používáme pouze s jednotným číslem.

Určitý člen the se pojí s jednotným i množným číslem.

Určitý člen se nepoužívá:

 1. mluvíme-li o dané věci všeobecně
 2. s vlastními jmény
 3. s přivlastňovacími a ukazovacími zájmeny/tvary
 4. s názvy měst a států (kromě výjimek jako např. (the Czech Republic, the USA, the Netherlands)

 

 1. I like dogs.                                                    Mám rád psy.
 2. I am Thomas.                                              Jsem Thomas./Jmenuji se Thomas.
 3. He is my friend.                                           On je můj přítel.
 4. She is from London in England.                  Ona je z Londýna v Anglii. 

 

                                                                     ALE   

 

 1. The dog is nice.                                                                                Ten pes je hezký.
 2.                         -                                                                                      -          
 3. He is the friend from school.                                                            On je ten přítel ze školy.
 4. She is from Č. Budějovice inthe Czech Republic.                           Ona je z Č. Budějovic z České republiky.

 

Hello 7

Angličtina - členy

Doplňte člen k obrázkům

ČLEN

V angličtině stojí před podstatným jménem člen a to člen určitý nebo neurčitý.

Neurčitý člen a, an označuje osoby a věci, které jsou zatím neznámé, nezmíněné. Do češtiny se někdy překládá jako nějaký, jeden.

Neurčitý člen se dále používá, popisujeme-li osoby a věci. Pojí se s podstatným jménem, ale při popisování osob a věcí stojí na samém začátku, tedy před přídavným jménem, kterým popisujeme danou osobu a věc.

A používáme před podstatnými jmény začínajícími na souhlásku.

AN používáme před podstatnými jmény začínajícími na samohlásku.

 Např.              a boy              an apple

                        a girl               an orange

                        a dog              an elephant

 

 Určitý člen the označuje osoby a věci, o kterých jsme se již zmínili.

Určitý člen je pouze jeden, ale liší se jeho výslovnost, podle toho, stojí-li před podstatným jménem začínajícím souhláskou či samohláskou.

 

the před souhláskou označujeme ve výslovnosti ð

the před samohláskou označujeme ve výslovnosti ði:

Nová slovíčka

Boy [boi] chlapec, kluk
Girl [gɜːl] dívka, holka
Dog [dog] pes
Apple [æpəl]  jablko
Orange [orɪndʒ] pomeranč
Elephant [elɪfənt] slon

 

Hello 6

Umíme se zeptat

 

....ale i...

 

What's his name?   /           What's her name?

Where is he from?  /           Where is she from?

How is he?               /           How is she?

How old is he?         /           How old is she?

 

…UMĚLI BYSTE I ODPOVĚDĚT?

 

Zodpovězte všechny otázky a pošlete nám vaše odpovědi...

 

 A abychom si procvičili číslovky z předchozích lekcí, ještě si zazpíváme.

 

Ten little indians

 One little, two little, three little indians,

Four little, five little, six little indians,

Seven little eight little, nine little indians,

Ten little indian boys.

 

Ten little, nine little, eight little indians,

Seven little, six little, five little indians,

Four little, three little, two little indians,

One little indian boy.

 

Hello 5

Číslovky 2

 

 

 

How old are you?   [hau əʊld ə ju:]  Kolik je ti let? 
Old  [əʊld]  starý
I am eight years old.  [ajem eit jiəs əʊld]  Je mi osm let.
 He is two.  [hi: iz tu:]  Jsou mu dva.

Hello 4

Číslovky 1

 

 Zpívejte s námi !

 Five little ducks (verze se může nepatrně lišit)

Five little ducks went swimming one day,

Over the hills and far away.

Mummy duck said quack quack quack quack

But only four little ducks came back.

 

Four little ducks went swimming one day,

Over the hills and far away.

Mummy duck said quack quack quack quack

But only three little ducks came back.

 

Three little ducks went swimming one day,

Over the hills and far away.

Mummy duck said quack quack quack quack

But only two little ducks came back.

 

Two little ducks went swimming one day,

Over the hills and far away.

Mummy duck said quack quack quack quack

But only one little ducks came back.

 

One little duck went swimming one day,

Over the hills and far away.

Mummy duck said quack quack quack quack

But all of her little ducks came back.

 

Nová slovíčka k písničce

Little litl malý
Duck dak kachna
Hill hil kopec
Went went šel
Swim swim plavat
Day dei den
Mummy mami maminka
And ən a
Only ounly jen
Came back keim bæk vrátil se

 

Hello - opakování

Seznamujeme se_opakování

I am  Já jsem We are  My jsme 
You are  Ty jsi You are Vy jste
He / she / it is On / ona / to je They are Oni jsou

 

I
YOU Ty
HE On
SHE Ona
IT To, ono
WE My
YOU Vy
THEY Oni

 

What's your name? I am David. He is David. She is Tess.
Jak se jmenuješ? Já jsem David. On je David. Ona je Tess.

 

How are you? Jak se máš? I am fine. Mám se dobře.
How is he? Jak se má (on)? He is fine. Má se dobře. (on)
How is she? Jak se má (ona)? She is fine. Má se dobře. (ona)

 

Where are you from? I am from the Czech Republic Odkud jsi? Jsem z České republiky.
Where is he from? He is from England. Odkud je (on)? (on) Je z Anglie.
Where is she from? She is from Germany. Odkud je (ona)? (ona) je z Německa.

 

Hello 3

Seznamujeme se 3

 Nová slovíčka

Where are you from? [weə ə ju: frəm]  Odkud jsi? 
Where  [weə]    kde
From [frəm] od, z
I am from... [ajem frəm] Já jsem z...
He is from ... [hi: iz frəm] On je z ...
She is from ... [ʃhi: iz frəm] Ona je z ...
Friend  [frend]   kamarád

 

England  English  Anglie  angličan 
the Czech Republic Czech  Česká republika čech
Germany German Německo němec
Slovakia Slovak Slovensko slovák
Italy  Italian Itálie  ital
France French Francie francouz

           

Hello 2

Seznamujeme se 2

Vybarvěte si pejska

Nová slovíčka

How are you? [hau ə ju:]   Jak se máš?
I am fine, thank you.  [ajem fain, θæŋk ju:]  Mám se fajn (dobře), děkuji.
I am very well, thank you [ajem very wel, θæŋk ju:] Mám se velmi dobře, děkuji.
Very  [very]   velmi
Well [wel]    dobře
Thank you.  [θæŋk ju:]   děkuji
How is ...           [hau iz]             Jak se má...
How is Tess? [hau iz Tess] Jak se má Tess?
She is fine. [ʃiː iz fain]     Má se fajn.
Yes, she is.  [jes ʃiː iz]  Ano, (to) je.
Happy  [hæpɪ]   šťastný
Look! [luk]  Podívej!

 

Hello 1

Seznamujeme se 1

 

 Nová slovíčka

Hello  [helou] ahoj
Hi  [hai]  ahoj
What's your name? [wəts jə neim] Jak se jmenuješ?
My name is....  [mai neim iz]  Jmenuji se...; Mé jméno je...
I am ....   [ajem]   Já jsem...
And [ənd]   a
Who is this?   [hu: iz ðɪs]     Kdo je to?
This is...  [ðɪs iz]  Toto je...
This is my dog. [ðɪs iz mai dog]  Toto je můj pes.

 

Zazpívejte si s námi písničku 'what's your name'

Hello, hello

What's your name?

What's your name?

What's your name?

Hello, hello

What's your name?

My name is Peter.

 

Hello, hello

What's your name?

What's your name?

What's your name?

Hello, hello

What's your name?

My name is Sally.

 

Hello, hello

What's your name?

What's your name?

What's your name?

Hello, hello

What's your name?

My name is Pirate Bob.

 

Hello, hello

What's your name?

What's your name?

What's your name?

Hello, hello

What's your name?

My name is Marty Moose.

 

What's your name?

Nejbližší akce

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat