Sociálně právní ochranou dětí se rozumí zejména:

a)      ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu

b)      ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

c)      působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

d)      zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

Sociálně- právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace dle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického či sociálního původu. 

 

Oddělení sociálně právní ochrany děti

 a) zabezpečuje a zaměřuje se na vyhledávání dětí:

 • osiřelých
 • jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
 • svěřených cizí osobě
 • které vedou zahálčivý život, dopouští se útěků, požívají návykové látky, spáchaly trestný čin, přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu

 b) poskytuje poradenství a rozhoduje o opatřeních na ochranu dětí

c) pomáhá zejména při:

 • řešení životních situací spojených s rozpadem rodiny a úpravou práv a povinností rodičů k nezletilým dětem
 • řešení situací dětí narozených mimo manželství včetně pomoci jejich matkám
 • řešení situací souvisejících s určením vyživovací povinnosti včetně neplnění vyživovací povinnosti ze strany povinného
 • řešení situací nedostatečné péče o děti
 • řešení konfliktních vztahů mezi rodiči včetně domácího násilí, které nepříznivě působí na vývoj dětí.

d) vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilých dětí především v případech:

 • střetu zájmů zákonných zástupců dítěte (rozvody, dědictví aj.)
 • ohrožení majetkových zájmů dítěte (schválení právních úkonů při převodu majetku aj.)
 • omezení rodičovské zodpovědnosti
 • řízení o osvojení

 

Jaká je role kolizního opatrovníka?

Úkolem opatrovníka je hájit zájmy nezletilého dítěte a vyjadřovat se při soudních jednáních v jeho prospěch. Kolizní opatrovník není v pozici, která by předpokládala obhajobu zájmů otce či matky dětí. Úkolem pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí není určovat, který z rodičů má ve sporu o děti pravdu či kdo je vinen. Je v prvé řadě na rodičích, aby se v otázkách péče a výchovy v zájmu svých dětí dohodli. Schopnost rodičů spolu komunikovat, kooperovat ve věcech týkajících se dětí a respektovat jeden druhého jako rodiče je nedílnou součástí rodičovské odpovědnosti.

 

e) úsek náhradní rodinné péče

 • zprostředkovává osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu, poskytuje poradenskou činnost
 • vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, včetně pěstounů na přechodnou dobu
 • přijímá žádosti o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou péči na přechodnou dobu
 • zajišťuje uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a sleduje jejich dodržování
 • zabývá se dětmi a sleduje vývoj dětí, které jsou umístěné mimo rodinu v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

f) kurátoři pro děti a mládež

 • poskytují samostatné poradenství dětem, mladistvým a jejich rodičům, případně příbuzným v jejich náročných životních situacích, týkající se výchovných problémů, záškoláctví, šikany, trestné činnosti, útěků z domova
 • analyzují situace v oblasti nežádoucího chování a provádějí opatření směřující k jeho odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování a opakovaní
 • podílejí se na realizaci preventivních opatření ve spolupráci s rodinou, školou, psychology, školskými, zdravotnickými a dalšími odbornými zařízeními
 • ve spolupráci s těmito složkami navrhují další postupy a řešení vedoucí ke stabilizaci a zlepšení situace
 • v nutných případech realizují výchovná opatření i formou předběžného umístění mimo rodinu
 • účastní se přestupkového řízení, trestního řízení a soudních jednání, kdy mají možnost vyjadřovat se a navrhovat způsob potrestání nezletilého nebo mladistvého, spolupracují s Probační a mediační službou
 • navštěvují děti s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, děti s uloženou ochrannou výchovou, děti vzaté do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody a rovněž rodiče těchto dětí,
 • pomáhají dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti,
 • zajišťují návaznou péči dětem i po dosažení zletilosti, zejména dojde-li k prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy; při zajištění návazné péče je kurátor pro děti a mládež povinen spolupracovat zejména s obcemi v samostatné i přenesené působnosti, s krajskou pobočkou Úřadu práce, s poskytovateli sociálních služeb a zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • pro děti a mládež byly vytvořeny dva informační letáky, které jsou k dispozici na OSPOD nebo elektronické podobě v sekci Informační materiály

 

Kontakt:

Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
Kněžská 19, II. patro, České Budějovice

Podrobné kontakty na pracovníky SPOD najdete v záložce Kontakty SPOD ČB.

Pracovníka kontaktujte dle místa vašeho bydliště v Českých Budějovicích nebo dle obce ve správním obvodu Českých Budějovic, ve které žijete.

Pokud byste zde rádi našli odpovědi na některé z vašich otázek týkající se SPOD, prosím zašlete dotaz na e-mail: rodina@c-budejovice.cz

 

Nejbližší akce

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat