(+420) 386 801 623

Zpráva o rodině

Rodina zaujímá v hodnotovém žebříčku jednu z nejvyšších příček a stále si přejeme mít dvě děti. Státní rodinné politice však chybí vize a směřování založené na celkovém poznání života a vývoje rodin. Tvrdí to ZPRÁVA O RODINĚ 2017, která mapuje klíčová témata života českých rodin.

Podle zprávy se zvyšuje věk snoubenců i prvorodičů, narůstá rozvodovost, podíl nesezdaných soužití a počet dětí narozených mimo manželství. Plodnost se pohybuje výrazně pod hranicí prosté reprodukce. Nesoulad deklarovaných hodnot a skutečného chování ukazuje zvyšující se tolerance k rozvodům, různých formám rodinného uspořádání i záměrného osamělého rodičovství. Liberálnější postoj zpráva konstatuje u lidí s vyšším vzděláním, kteří se však současně chovají konzervativněji, tj. častěji vstupují do manželství a mají méně často děti narozené mimo tento svazek.

Jednotlivé kapitoly se věnují směřování rodinné politiky v ČR, demografickému kontextu a popisu socioekonomické situace rodin s dětmi. Dále problematice bydlení, zaměstnání, vzdělávání a výchovy dětí, problematice seniorů a mezigenerační solidarity. Předkládá také problémy rodin se specifickými potřebami, tj. se zdravotně postiženým členem, a rodin minoritních sociálních skupin.

Kolektiv autorů Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí vychází z ekonomických předpokladů a podpůrných opatření státu, ať už sociální dávky nebo daňová zvýhodnění, které mají vliv na případnou příjmovou hladinu rodin a míru jejich materiální deprivace. Podpora státu je pak koncentrována na rané fáze rodičovství a prakticky chybí u rodin se školními dětmi. V horší situaci se pak nacházejí rodiny samoživitelů. Předpokladem realizace jakýchkoli záměrů je spolupráce napříč resorty, centrem, regiony a obcemi.

Zpráva o rodině byla vytvořena pro Ministerstvo práce a sociálních věcí jako podklad pro Koncepci rodinné politiky. Využívá data z výběrových šetření Českého statistického úřadu, VÚPSV a Sociologickým ústavem AV ČR.

 

Shrnutí hlavních zjištění

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat