Na úhradu sociálních služeb přispívá stát

Pečujete o své blízké a rádi byste využili profesionální pomoc poskytovatelů sociálních služeb. Pokud vám k jejímu zajištění nestačí příjmy, požádejte o příspěvek na péči. Uživatelé sociálních služeb si od letošního srpna mírně polepšili, po devíti letech stát tuto dávku navýšil.

Ověřte si nárok na příspěvek

Příspěvek na péči je určen každé osobě starší 1 roku, která potřebuje pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb, a to z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. V rámci čtyř stupňů závislosti na pomoci jiné osoby se posuzuje schopnost samostatně zvládat základní životní potřeby: mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání a obouvání, tělesnou hygienu, výkon fyziologické potřeby, péči o zdraví, osobní aktivity. U žadatelů starších 18 let se posuzuje také péče o domácnost. Při hodnocení soběstačnosti se vždy přihlíží k věku žadatele a provádí se v jeho přirozeném sociálním prostředí. Způsob hodnocení upravuje vyhláška č. 505/2006 Sb.

Stupně závislosti

Posuzovaná osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby v:

  1. stupni – lehká závislost – pokud nezvládá tři (do 18 let); tři - čtyři základní životní potřeby (nad 18 let),
  2. stupni - středně těžká závislost - pokud nezvládá čtyři - pět (do 18 let); pět - šest základních životních potřeb (nad 18 let), 
  3. stupni - těžká závislost - pokud nezvládá šest – sedm (do 18 let); sedm - osm základních životních potřeb (nad 18 let), 
  4. stupni úplná závislost - pokud nezvládá osm – devět (do 18 let); devět - deset základních životních potřeb (nad 18 let),

a současně vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.

Výše příspěvku

Příspěvek na péči upravuje zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jeho novelou se od letošního srpna poprvé od roku 2007 zvýšil o deset procent, a to ve všech čtyřech stupních. Pokud jste již sami tento příspěvek pobírali, byl vám od srpna Úřadem práce ČR, který jej jednotlivým uživatelům sociálních služeb vyplácí, zvýšen automaticky v souladu s přiznaným stupněm závislosti.

Výše příspěvku za kalendářní měsíc

Stupeň závislosti

mladší 18 let

starší 18 let

I. lehká

3 300 Kč

880 Kč

II. středně těžká

6 600 Kč

4 400 Kč

III. těžká

9 900 Kč

8 800 Kč

IV. úplná

13 200 Kč

13 200 Kč

  

Zvýšení příspěvku

Příspěvek na péči může být zvýšen o 2000 korun měsíčně, a to z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných a dále nezaopatřeným dětem předškolního věku ve III. a IV. stupni závislosti. Podrobnosti uvádí §12 zákona o sociálních službách.

Jak požádat o příspěvek?

Posuzování nároku a jeho přiznání se provádí ve správním řízení, které se zahájí na základě písemné žádosti – vyplněném tiskopisu. Ten je k dispozici na Integrovaném portálu MPSV v záložce Elektronické formuláře nebo na krajských pobočkách Úřadu práce, kam se žádost podává podle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek. Do formuláře vyplníte povinné informace, jako jsou osobní údaje, způsob vyplácení příspěvku na péči, či kdo bude potřebnou péči zajišťovat. Žádost podává žadatel nebo jeho zástupce. Pokud žadatel není schopen žádost podat sám a nemá zástupce, řízení se zahájí z moci úřední.

Řízení o příspěvku

Sociální pracovník Úřadu práce provede sociální šetření výše zmíněné schopnosti samostatného života žadatele v jeho přirozeném sociálním prostředí.

Úřad práce pak zašle žádost o posouzení stupně závislosti žadatele okresní správě sociálního zabezpečení. Ta při posuzování vychází ze zdravotního stavu osoby doloženého poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, případně z výsledků funkčních vyšetření a vyšetření posuzujícího lékaře.

Na základě posudku vydá Úřad práce rozhodnutí o přiznání/nepřiznání příspěvku na péči, proti kterému se lze odvolat k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje MPSV.

Výplata příspěvku na péči

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Vyplácí se v české měně převodem na bankovní účet určený příjemcem nebo poštovním poukazem. Vyplácí jej krajská pobočka Úřadu práce, která o něm rozhodla.

Povinnosti účastníků řízení

S posuzováním nároku a výplatou příspěvku na péči jsou pro žadatele spojeny určité povinnosti. Jako účastník řízení je povinen:

  • podrobit se sociálnímu šetření pro účely přiznání příspěvku,
  • písemně ohlásit Úřadu práce do 8 dnů nastalé změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku,
  • využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci.

V případě nesplnění povinností může být výplata příspěvku po předchozím upozornění zastavena.

Žádat můžete již při pobytu v nemocnici

Zmíněná novela zákona od srpna letošního roku také umožnila urychlit přiznání příspěvku dlouhodobě hospitalizovaným uživatelům služeb. Sociální pracovníci Úřadu práce mohou nárok posuzovat již v průběhu pobytu žadatele ve zdravotnickém zařízení, pokud ten doloží souvislou hospitalizaci spojenou s jednou nemocí či úrazem delší 60 dnů. Může jít o jednoho či postupně o více poskytovatelů zdravotní péče.

Dotazy týkající se Vaší konkrétní situaci můžete směřovat na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce v místě Vašeho bydliště.

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat