Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů

Od roku 2017 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále MPSV) realizuje projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů (neboli zkráceně Krajská rodinná politika), který usiluje o zlepšení koordinace celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin.

Projekt vychází z aktuální Koncepce MPSV pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020, a také z dlouhodobé poptávky krajských a místních aktérů vytvořit komplexní systém zastřešení rodinné politiky na ústřední úrovni a metodických doporučení, které by se mohly aplikovat na místní úrovni. Dále projekt reaguje na četné výzkumné studie v oblasti rodinné politiky, například z publikace Rodinná politika na úrovni obcí a krajů vydanou Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Projekt také navazuje na činnost Odborné komise pro rodinnou politiku, která mezi své cíle zařadila právě podporu rodinné politiky na regionální úrovni.

Jaké problémy projekt řeší?

V současné době roste zájem o rodiny, jelikož její funkce jsou nezastupitelné. Právě rodiny potřebují vedle státem garantovaného materiálního a příjmového zajištění také nemateriální podporu svých funkcí. Ačkoli kraje a obce realizují opatření ve prospěch rodin, často jim chybí zkušenosti, jak potřeby rodin zabezpečit komplexně. Kraje přistupují k implementaci rodinné politiky velmi různě a to vede k poměrně významným rozdílům mezi jednotlivými kraji a to jak v dostupnosti, nabídce, tak i kvalitě poskytovaných služeb pro rodiny. Zároveň z pohledu MPSV jako orgánu státní správy není možné při přípravě opatření rodinné politiky podchytit všechna specifika jednotlivých regionů a od nich odvozené potřeby rodin. Úloha regionální politiky je v tomto ohledu tedy nenahraditelná.

Co je podstatou projektu?

Hlavním cílem projektu je zlepšit koordinaci místních a celostátních politik na podporu rodin, a tím podpořit či vytvořit na regionální úrovni příznivé podmínky pro fungování rodin.

V rámci projektu Krajská rodinná politika působí/bude působit:

 • 14 krajských poradců poskytující konzultace cílové skupině,
 • 14 regionálních platforem, ve kterých bude docházet k síťování relevantních aktérů a sdílení dobré praxe v oblasti podpory rodin prostřednictvím pravidelných seminářů, workshopů či kulatých stolů,
 • celorepubliková platforma složena ze zástupců krajů, obcí, neziskových organizací, zaměstnavatelů a dalších relevantních aktérů usilujících o vytvoření systematické spolupráce mezi kraji a státní správou.

Během projektu Krajská rodinná politika proběhnou:

 • úvodní semináře v každém kraji, které představí základní informace o projektu pozvaným aktérům, kteří budou mít také možnost prezentovat, včetně výstupů zástupců MPSV či jiných projektů,
 • kulaté stoly a workshopy v každém kraji, kde se relevantní aktéři či zástupci cílové skupiny seznámí s průběžným fungováním krajských poradců, s fungováním celorepublikové platformy včetně těch krajských a také s věcnými výstupy projektu v rámci jednotlivých klíčových aktivit. Dále tyto akce budou sloužit pro konzultaci přípravy krajské koncepce rodinné politiky a následného návrhu implementace opatření v daném kraji,
 • závěrečná odborná konference, jejíž cílem bude shrnout dosavadní poznatky a zkušenosti s fungováním krajských poradců, celorepublikové a regionálních platforem, představit výstupy projektu a také zhodnotit aktuální stav v oblasti regionální rodinné politiky,
 • vzdělávací a osvětové kampaně cílené na zvýšení informovanosti a změnu postoje cílové skupiny k problematice regionální podpory rodin. V rámci projektu vzniknou také webové stránky projektu.

Díky projektu Krajská rodinná politika mimo jiné vznikne:

 • Analýza úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění pracovního a rodinného života v krajích ČR,
 • Srovnávací studie rodinné politiky v krajích ČR,
 • Na základě poradenství, platforem, analýz, srovnávacích studií apod. bude v každém kraji vytvořen návrh koncepce rodinné politiky a také návrh implementace prorodinných opatření tak, aby odpovídal specifikům daného regionu,
 • Výsledkem celorepublikové platformy bude Metodika tvorby rodinné politiky na krajské a místní úrovni včetně návrhů postupů pro systémovou komunikaci a spolupráci mezi orgány státní správy a kraji či obcemi v oblasti rodinné politiky.

Všechny tyto aktivity a opatření mají podporu všech krajů v České republice, se kterými byla uzavřena memoranda o spolupráci. Jaké pozitivní dopady projekt očekává?

 • Lepší spolupráci a síťování mezi relevantními aktéry z oblasti podpory rodin v regionu v rámci regionální platformy (zástupci kraje, obcí, neziskových organizací, zaměstnavatelů apod.), což povede ke zlepšení nabídky služeb pro rodiny a ve svém důsledku ke zlepšení kvality života cílové skupiny.
 • Lepší komunikaci a spolupráci mezi MPSV a kraji v oblasti rodinné politiky díky existenci a fungování celorepublikové platformy a sítě krajských poradců, což povede k efektivnější spolupráci na připravovaných opatřeních, které budou lépe odpovídat potřebám rodin.
 • Lepší koordinaci místních a celostátních politik v oblasti podpory rodin prostřednictvím zavedení udržitelného systému monitoringu potřeb rodin a navazujících strategií rodinné politiky na krajské a místní úrovni s potenciálem ke zlepšení kvality života cílové skupiny.
 • Sjednocený přístup krajů k podpoře rodin v daném regionu díky Metodice rodinné politiky na krajské a místní úrovni, což povede ke smazání rozdílů v dostupnosti, nabídce i kvalitě služeb pro rodiny i dalších aktivit na podporu rodin v regionech. Metodika rovněž pomůže zástupcům samosprávy v realizaci prorodinných politik.
 • Rozvoj implementace prorodinných opatření na regionální úrovni díky existující Metodice rodinné politiky na krajské a místní úrovni a díky existujícím návrhům koncepce krajské rodinné politiky a implementace konkrétních opatření s přihlédnutím ke specifikům daného kraje.

Vyšší informovanost cílové skupiny o možnostech regionální podpory rodin a změna postoje cílové skupiny k této problematice, a to díky poradenské činnosti krajských poradců a vzdělávacím a osvětovým akcím projektu.

      

 

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat