Děti a senioři budou osvobozeni od poplatku za odpad

Děti v dětském domově do tří let věku a nezaopatřené děti, stejně jako obyvatelé v domovech pro seniory a zdravotně postižené osoby budou nově osvobozeni od místního poplatku za sběr a odstraňování komunálního odpadu. Změnu od 1. ledna 2016 přinese novela zákona o místních poplatcích.

Na žádost poplatníka bude moci obecní úřad poplatek částečně nebo zcela prominout, a to z důvodu odstranění tvrdosti zákona, je-li to ospravedlnitelné vzhledem k okolnostem případu. Případný nedoplatek za nezletilého nebo poplatníka omezeného ke dni splatnosti ve svéprávnosti, přechází na zákonného zástupce nebo opatrovníka.

Od poplatku bude osvobozena fyzická osoba:

  • dítě v dětském domově pro děti do 3 let věku, školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo preventivně výchovné péče z rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • nezaopatřené dítě v domově pro osoby se zdravotním postižením z rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytování sociální služby,
  • dospělý v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Zdroj: www.obecniportal.cz

Informační bulletin

Pravidelný bulletin se souhrnem zajímavostí a informací z oblasti rodiny
Chci se odhlásit z odběru

Probíhá anketa

Myslíte si, že město České Budějovice je přátelské rodině?

V rámci článku: O projektu

Hlasovat